Mijn Pinkeltjesland

LEKKER BUITEN

LEKKER BUITEN

KINDEROPVANG

IN HET GROEN

Klachtenprocedure


Behandeling van klachten door Pinkeltjesland.

Pinkeltjesland streeft naar een hoge klanttevredenheid onder haar kinderen en de ouders/verzorgers. Het heeft onze prioriteit om de behandeling van klachten vóór te zijn. Onze aanpak is laagdrempelig. Pedagogisch medewerkers krijgen veel eigen verantwoordelijkheid, middels het mentorsysteem houden we de lijnen met onze ouders/verzorgers kort. Op iedere groep staan pedagogisch medewerkers met veel capaciteit, die ouders/verzorgers goed, met aandacht en kennis te woord kunnen staan en ook voldoende kennis hebben van de organisatie en de achtergronden zowel bedrijfsmatig als met betrekking tot de kinderen.

Als je klachten hebt:

1.   Indien er een probleem is, wordt in eerste instantie gevraagd dit met de mentor of betreffende pedagogisch medewerker(s) op de groep op te nemen. De groepsleiding bespreekt het probleem onderling en bespreekt het met de locatieverantwoordelijke. Er wordt duidelijk afgesproken met ouders/verzorgers wat het vervolg op het gesprek zal zijn en wanneer een reactie terugkomt. Terugkoppeling aan ouders/verzorgers volgt binnen vijf werkdagen.
2.   Na het aanhoren van het probleem wordt dit teruggekoppeld naar de betreffende groep en wordt het met de betreffende pedagogisch medewerkers doorgesproken in het werkoverleg. Vervolgens wordt afgesproken wie verantwoordelijk is en aan de betreffende ouders/verzorgers terugkoppelt. Bij zwaardere gesprekken vindt het gesprek plaats met het management en de betreffende mentor/pedagogisch medewerker. Het onderzoek en de terugkoppeling volgt uiterlijk een week nadat het probleem is gemeld.
3.   Zaken van algemeen belang kunnen door de ouders/verzorgers worden gemeld bij de oudercommissie. De oudercommissie heeft vanuit haar verantwoordelijkheid een adviesrecht op de relevante onderwerpen. De oudercommissie heeft geen taak met betrekking tot de afwikkeling van klachten en geen rol bij individuele geschillen.
4.   Indien er sprake is van een formele klacht met betrekking tot de medewerkers of de organisatie van Kinderopvang Pinkeltjesland wordt verzocht de klacht schriftelijk in te dienen ter attentie van de locatieverantwoordelijke.
5.   In geval van een schriftelijke klacht wordt binnen twee weken door Kinderopvang Pinkeltjesland een ontvangstbevestiging verstuurd en naar eventuele aanvullende informatie gevraagd. De locatieverantwoordelijke doet onderzoek naar de aard van de klacht en het incident en rapporteert de klacht en haar bevindingen schriftelijk aan de directie van Kinderopvang Pinkeltjesland. Binnen zes weken na ontvangst van de klacht krijgt de klager van de locatieverantwoordelijke schriftelijk reactie op de klacht en wordt beschreven of en zo ja welke maatregelen naar aanleiding van de klacht getroffen worden.
6.   Pinkeltjesland is aangesloten bij de geschillencommissie. In het geval een geschil tussen management en ouders/verzorgers niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, waarbij de klager terecht kan bij een onafhankelijke klachtencommissie.
7.   Klachten met betrekking tot de algemene leveringsvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie kinderopvang. Informatie hierover kan worden ingewonnen via De Branchevereniging Kinderopvang Nederland op www.kinderopvang.nl

 

Begripsomschrijving:

Pinkeltjesland: de Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland, zowel directie en medewerkers op wie de klacht van toepassing kan zijn.
Directie: de directie van Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland, bestuurders van Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland.
Locatieverantwoordelijke: de door Stichting Kinderopvang Pinkeltjesland aangestelde leidinggevende van een kinderdagverblijf
Probleem: ongenoegen, verschil van mening, wat nog niet binnen de organisatie is opgepakt en wordt behandeld.
Klacht: een formele uiting van ongenoegen over een aangelegenheid met betrekking tot een medewerker of de organisatie van Kinderopvang Pinkeltjesland en de wijze waarop dit is opgepakt.
Klager: gebruiker van de opvang van Kinderopvang Pinkeltjesland, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen met een klacht.